Ger klartecken för facklig kontroll

Sociala krav | 2016-01-26

Konkurrensverket kommer nu med sitt beslut i ärendet som rör ifall fackliga organisationer ska kunna övervaka att leverantörer lever upp till den vita jobb-modell som börjat tillämpas i Malmö.

Skatteverket agerar mot svartstäd

2015-10-05

Även om de flesta företag är seriösa finns det problem i städbranschen. På Elmia Städ pekade Skatteverkets Pia Bergman på vikten av att upphandlarna gör löpande kontroller och ser längre ner i beställningsleden.

”Dags att prioritera uppföljning”

Sociala krav | 2015-09-28

Stockholms läns kommuner avsätter för lite resurser för uppföljning av genomförda upphandlingar. Det framgår av en rapport från LO-distriktet som pekar ut Stockholm, Tyresö och Vaxholm som sämst i länet.

Avråder från muntliga avtal

Vårgårda kommun får kritik för köp av konsulttjänster för belopp överstigande brytgränsen för direktupphandling. Konkurrensverket noterar att flera avtal var muntliga, vilket försvårar kontrollen.

Inget undantag för Varberg

2015-05-25

Varbergs kommun försöker kringgå lagen om offentlig upphandling vid köp av marknadsföringstjänster. Det anser Konkurrenskommissionen som noterar att in-house-undantaget inte gäller.

Fortsatt strid om facklig kontroll

2015-04-23

Striden om fackets kontrollerande roll i vita jobb-modellen rasar vidare. Malmö stad har nu svarat på Konkurrensverkets frågor och alla väntar nyfiket på resultatet av övervakande myndighets prövning.

Den optimala städupphandlingen

2015-04-20

Att upphandla städtjänster är en svår konst. Konkurrensverket hoppas att med sin nya vägledning kunna underlätta arbetet med att styra bort från prisfokus och hantera onormalt låga anbud.

Upphandlat järnvägsunderhåll fungerar

2015-04-17

Upphandling av järnvägsunderhåll fungerar på det hela taget bra även om Trafikverket måste skärpa kontrollen. Det slår en statlig utredning fast i ett delbetänkande kring hur järnvägen ska underhållas framöver.

Kontroll – inget fackjobb

2015-03-16

Protesterna mot fackets nya roll som kontrollant i vita jobb-modellen sprider sig. Almegas Stefan Holm tycker exempelvis att upphandlande myndighet själv, eller möjligen en extern revisor, borde kontrollera att ställda krav uppfylls.

Invänder mot facket som kontrollant

2015-03-10

Svenskt näringsliv ifrågasätter den modell som Malmö stad använder för att kontrollera företag som lägger anbud vid kommunens upphandlingar. Nu ska Konkurrensverket ta sig an frågan om detta är en uppgift för fackliga företrädare.

Uppförandekod – löpande uppföljning ett måste

2014-09-01

Upphandlingskrav på sociala och miljömässiga förhållanden måste följas upp. Enligt företaget Instrumentas erfarenheter är en signerad uppförandekod lågt från tillräckligt.

Skatteverket erbjuder upphandlingshjälp

2014-03-12

Trafikverket tar hjälp av Skatteverket för att förebygga ekonomisk brottslighet. Det nya samarbetsavtalet, som gäller nationellt, öppnar för löpande kontroller av samtliga anlitade företag inklusive underentreprenörer.

Byter LOV mot LOU efter fusk

LOU | 2014-03-04

Södertälje kommun ersätter hemtjänsten enligt LOV med LOU-upphandling. Boel Godner poängterar att bytet av valfrihetsmodell inte är ideologiskt, utan att det beror på stora problem med fuskande utförare.

Göteborgsandan ledde till genvägar

2013-06-14

Göteborgsandan är en delförklaring till de mutaffärer och tvivelaktiga upphandlingar som uppdagats i metropolen i väst. Det framgår av den rapport som granskningskommissionen nu överlämnat till kommunfullmäktige.

”Uppföljningen brister rejält”

2013-05-27

Rutinerna för uppföljning och kontroll av de upphandlingar som görs av kommunerna i Stockholms län är dåliga och har inte förbättrats. LO-distriktet i Stockholm lanserar en fempunktsplan för att täppa till möjligheterna för oseriösa företagare att fuska.

Underkänner egna upphandlingsrutiner

Direktupphandling | 2013-03-26

Tekniska förvaltningen i Växjö kommun underkänner sitt eget upphandlingsarbete. Systematiska brister i rutiner, kontroll och ledning gör att anläggningschefen Christer Wånehed undgår disciplinpåföljd för sina direktupphandlingar.

Inget hästkött hos Menigo

2013-02-27

Ingen av Menigos produkter som säljs under eget varumärke innehåller hästkött. Däremot visar analyserna av sammanlagt 23 produkter att två bär spår av häst-DNA.

Struntade i upphandling på grund av rädsla

Direktupphandling | 2013-01-22

Norrköpings kommun har i flera år direktupphandlat konsulttjänster för belopp långt över brytgränsen. Enligt tekniska kontorets chef Leif Lindberg var man orolig för att de aktuella konsulterna inte skulle vinna en regelrätt upphandling.

Beställarkompetens sänker skenande it-kostnader

2011-01-21

Förbättrad beställarkompetens, mer fokus på sourcing samt ökad intern styrning och kontroll. Det är riksrevisor Gudrun Antemars recept mot it-projekt som spräcker kostnadsramarna.