Medlemsmatrikel


Alicia Kronqvist, uppföljningschef, Skånetrafiken, Region Skåne
alicia.kronqvist@skanetrafiken.se

Alicia Kronqvist

Med en bakgrund från inköp och upphandling är jag idag chef för enheten Uppföljning på affärsområde Buss på Skånetrafiken. På enheten arbetar avtalscontrollers, verksamhetsanalytiker samt ekonomicontroller med det gemensamma uppdraget att följa upp våra avtal och få den utveckling som vi behöver i våra affärer. Vi har idag 23 st trafikavtal, samtliga med upphandlad busstrafik med totalt 6 st leverantörer. Budgeten ligger på ca 2,5 miljarder och avtalstiden per avtal ligger på 8-10 år. Nya upphandlingar görs av annan avdelning och affärsområdet ansvarar för avtalsförvaltning och avtalsuppföljning.
Organisationen på affärsområdet är ny och samtliga roller är nya. Det är ett nytt sätt att arbeta strukturerat med uppföljning och vi är precis i början av att forma våra processer och rutiner för hur vi ska följa upp och utveckla affären på bästa sätt.

Starta upp ny modell för uppföljning och avtalsförvaltning. Fastslå processer och rutiner. Kategorisering. Systemstöd/digitalisering.


Anders Hanspers, teknisk förvaltare, Mora Strand AB

Anders Hanspers

Annika Rydberg, inköpsledare, Försvarets materielverk

Annika Rydberg

Ann Eva Askensten, bitr. inköpsdirektör, Region Stockholm
ann-eva.allgren-askensten@sll.se
070-001 76 04

Anna Eva Askensten

Jag ska prioritera utveckling av regionens strategiska inköpsarbete. Men ny på jobbet hamnade jag direkt in i pandemin och har ägnat mig mycket åt att stödja all den akuta anskaffning som behövts. Vi är en stor organisation där ledning och styrning inte alltid är självklar för alla, så det handlar mycket om kommunikation. I botten är jag samhällsekonomisk utredare med uppföljning som specialitet, därför hoppas jag att detta nätverk ska passa mig bra.

-Uppföljning av arbetsrättsliga villkor
-Hur man lämpligen delar information om leverantörer mellan organisationer utan att diskriminera
– Uppföljning som metod för att hindra organiserad brottslighet
-Förhandlade förfaranden – hur får man en god relation till sin leverantör.


Annica Palmqvist, avtalscontroller, Region Kalmar län
annica.palmqvist@regionkalmar.se
0480-899 74

Annica Palmqvist

Avtalscontroller inom RKL innebär att jag är ansvarig för att se till att det finns uppföljningsplaner för utvalda, prioriterade, avtal. Jag följer upp dessa avtal med fokus på hur leverantören presterar. Jag jobbar också mycket med vårt spendanalyssystem.

Önskar se hur andra regioner jobbar med att följa upp avtal. Hur väljer de ut? Hur sätter de upp sin uppföljningsplan? Vem gör vad? Hur kan en uppföljningsplan se ut?


Daniel Pereira, upphandlare, Lantmäteriet
daniel.pereira@lm.se
026633255

Daniel Pereira

Upphandlare på Lantmäteriet sedan 4 år tillbaka och arbetar parallellt med att leda verksamhetsutvecklingsarbetet inom inköp där vi ser över vår process och arbetar fram nya styrande och stödjande dokument samt anpassar våra verktyg till att bli mer ändamålsenliga. Nu är vi i en fas där kategoriarbetet ska spetsas till och i det också lägga mer fokus på avtalsuppföljning.

Goda exempel och praktiska tips att ta med mig in i det egna arbetet.


Eleonor Ericzzon, avtalscontroller, Örebro kommun
eleonor.ericzzon@orebro.se
019-21 56 28

Eleonor Ericzzon

Har tidigare arbetat i Örebro kommun med bland annat inköp. Så har sett andra sidan. Det har jag nu med mig för att vi på upphandling ska verka för att det ska vara lätt att göra rätt. Vi är en stor kommun så vi är två avtalscontroller som har delat upp avtalen mellan oss, jag har varor, resor, it och sjukvård. Min kollega har entreprenad samt livsmedel. Vi använder oss av CLM.

Vi ska kunna följa upp alla krav- vad händer sedan, vi behöver kunna ha sanktioner, möjlighet till rättelse. Hur är texterna skrivna?


Emma Jonsson Håkansson, Region Västernorrland

Emma Jonsson Håkansson

Erika Djerf, kvalitetsstrateg, Region Ösergötland
erika.djerf@regionostergotland.se
010-103 75 02

Erika Djerf

Arbetar som kvalitetsstrateg där jag har ett två delat uppdrag. Dels arbetar jag med övergripande kvalitetsfrågor för vårt verksamhetsområde dels arbetar jag med våra ramavtal både under upphandlingstiden och under avtalstiden.

Hands on, konkreta tips på hur man lyckas med sin avtalsuppföljning. Vart man kan hitta smidiga lösningar som ger mycket men inte kräver stora mängder tid.


Hanna Hurtig, verksamhetsutvecklare, Försvarets materielverk
hanna.hurtig@fmv.se
0704458161

Hanna Hurtig

Jag har tidigare arbetat som strategisk inköpare under 5 år på FMV. Nu arbetar jag som verksamhetsutvecklare på Marknad och Inköp på FMV. Jag utvecklar metodstöd och processer som skall stödja den strategiska inköparen i det dagliga arbetet.
Jag har under senaste året arbetat med bland annat utbildningsfrågor, hållbarhetsfrågor och till stor del med avtalsuppföljning. Jag har drivit ett projekt på FMV där vi tagit fram en mall för ”Leverantörs och avtalsuppföljning” och tittat på hur detta kan implementeras på FMV. Arbete pågår fortfarande med Pilotprojekt.

Jag önskar konkreta exempel från hur andra arbetar med avtalsuppföljning.
Hur har tex. implementering av avtalsuppföljning skett, vad används för verktyg/system för att följa upp. Vad har man stött på för utmaningar och vad har man haft för framgångar med avtalsuppföljning.
Hur sprider man goda ex. inom sin organisation och vad finns för styrning i organisationen kopplat till detta?


Ingela Fristedt, upphandlare, Naturvårdsverket
ingela.fristedt@naturvardsverket.se

Ingela Fristedt

Jag arbetar som upphandlare sedan 2017, blev kategoriansvarig för kommunikation från och med januari. Vi har påbörjat arbetet med att införa kategoristyrning och har hittills genomfört en pilot.
Jag var med juridiknätverket som tyvärr lades ner pga för få deltagare, så nu hoppar jag in här för att lära mer om avtalsuppföljning och höra om andras erfarenheter och tips.

Jag vill höra mer om hur andra får in avtalsuppföljningen i linjearbetet på smarta sätt. Vi jobbar på att hinna med detta men är inte där ännu. Jag vill även veta mer om uppföljning av miljökrav, sociala krav, säkerhetskrav etc.


Isabella Lipski, upphandlare, Riksgälden

Isabella Lipski

Jenny Haglund, kvalitets- och upphandlingscontroller, AB Bostäder i Borås
jenny.haglund@bostader.boras.se
033 442040

Jenny Haglund

Arbetar som kvalitets- och upphandlingscontroller på Bostäder i Borås som är stadens största, allmännytta bostadsbolag. Ansvarar bland annat för bolagets inköpsprocess, avtalssystem samt stöttar kollegor med upphandlingar och inköp. Ska starta igång ett arbete för att få mer systematik och struktur i våra avtalsuppföljningar.

Jag behöver inspiration inför vårt kommande arbete. Därför är mina önskemål att få möjlighet att lära och få ta del av hur andra hur andra arbetar med avtalsuppföljningar och vilka möjligheter/hinder som finns, både i uppstart och i det löpande arbetet med uppföljningen. Likaså hur man på bästa sätt får till en förändring inom detta område och på ett tydlig sätt kan få med sig bolaget, men också leverantörer på denna resa. Önskar också ta del av någon som tagit fram något systemstöd för att dokumentera och hålla koll på uppföljningens resultat.


Jessica Thoresson, upphandlare och avtalscontroller, Linköpings universitet
jessica.thoresson@liu.se

Jessica Thoresson

Arbetar både som upphandlare med att operativt upphandla och teckna avtal utifrån verksamhetens behov och som avtalscontroller genom att följa upp våra ramavtal och leveransavtal enligt planerade uppföljningsinsatser utifrån vår årshjul.

Arbetsmetoder/uppföljningsmetoder hos andra, vad har man för prioriterade insatser, hur arbetar man generellt med uppföljning, utbyte av erfarenheter, tankar, idéer osv.


Johanna Hatakka, strategisk inköpare, Försvarets Materielverk

Johanna Hatakka

Josefin Eriksson, inköpare, Försvarets materielverk

Josefin Eriksson

Kersti Smith, avtalscontroller, Karlstad kommun
kersti.smith@karlstad.se
070-001 62 22

Kersti Smith

Jag är ekonom i grunden och kom från det privata näringslivet till det offentliga för 11 sedan. Inom det kommunala har jag arbetat som controller för verksamhet, som systemförvaltare av ekonomisystemet och som upphandlingscontroller i en roll där jag själv genomförde upphandlingar. Jag är diplomerad upphandlare. I min roll ingår avtals-uppföljning och förvaltning.

Jag har tyckt att det har varit inspirerande att höra om erfarenheter från andra som arbetar med avtals- uppföljning och förvaltning och eftersöker fler konkreta tips. Hur ska man till exempel följa upp avtalets krav rent konkret?


Madelene Gertsson, avtalscontroller, Linköpings universitet
madelene.gertsson@liu.se
013 28 28 44

Madelene Gertsson

Jag arbetar heltid med uppföljning och då huvudsak inom dessa två områden
– avtalsuppföljning enligt fastställda årsplaner av ramavtal/leveransavtal där fokus är på beställar- och leverantörsdialoger och fakturakontroller
– inköpsanalyser där vi använder analysverktyget Qlikview för spendanalyser på olika detaljnivåer.

Jag vill höra hur andra arbetar med uppföljning både övergripande men också väldigt konkret, vilka verktyg som används och hur.


Maria Johansson, inköpare, Statistiska Centralbyrån
maria.johansson@scb.se
010-4796606

Maria Johansson

Maria Kårebäck, avtalscontroller, Stockholm Vatten och Avfall
maria.kareback@svoa.se
073-914 22 37

Maria Kårebäck

Jobbar som avtalscontroller. Är idag ansvarig för bolagets verksamhetsövergripande ramavtal, med inriktning på entreprenadavtal. Implementerar och följer upp dessa avtal. Har nära samarbete med bolagets alla enhetschefer för att fånga upp problem och hitta lösningar.
Jag projektleder just nu ett utvecklingsprojekt inom avtalsförvaltning för att ta fram ett strukturerat arbetssätt kring avtalsförvaltning. Projektet involverar hela verksamheten och ska resultera i bland annat nya arbetssätt, tydlig roll- och ansvarsfördelning, verktyg för avtalsförvaltning samt checklistor och mallar. Projektet kommer att avslutas med utbildning till alla berörda och sedan gå över i en förvaltningsfas.

Jag vill få tips på vilka verktyg som finns för avtalsuppföljning. Hur man kan spara dokumentation på ett bra sätt för att dela med berörda inom organisationen. Lämplig roll- och ansvarsfördelning inom avtalsförvaltning. Exempel på tillämpning av eskaleringstrappa. Exempel på checklistor och mallar för avtalsförvaltning, gärna kopplad till avtalsklassificering. Vad som fungerar bra, respektive dåligt i en avtalsförvaltningsorganisation.


Maria Olli, inköpscontroller, Sida

Maria Olli

Marie Henkelmann, sektionschef, Statistiska Centralbyrån

Marie Henkelmann

Morgan Ahlqvist, avtalscontroller, Partille kommun

Morgan Ahlqvist

Oleana Hedman, samordnare, Morastrand AB
oleana.hedman@morastrand.se

Jag sitter just nu i felanmälan på ett kommunalt fastighetsbolag samt håller på med projektsamordning. Jag har dock börjat en utbildning inom upphandling och tanken är att jag mer och mer ska gå över till att samordna fastighetsbolagets alla upphandlingar och dra igång avtalsuppföljning.

Hur ska man börja på bästa sätt för att få med alla på tåget?
Vill gärna ha bra tips på hur andra har startat upp sin avtalsuppföljning och hur ni jobbar systematiskt.


Ronja Lagerström, upphandlare, Riksgälden

Ronja Lagerström

Sara Gillström, verksamhetscontroller, arbetsförmedlingen
sara.gillstrom@arbetsformedlingen.se

Sara Gillström

Jag är verksamhetscontroller med inriktning mot avtalsuppföljning på HR-avdelningen. Jag har bakgrund som upphandlare, men har relativt nyligen bytt tjänst.

Jag vill gärna veta mer om effektmätning som en del av avtalsuppföljning; vilka modeller och arbetssätt finns för att säkerställa kvalitet i levererade tjänster. Vidare är jag nyfiken på hur andra organisationer arbetar med leverantörsstyrning och avtalsuppföljning i praktiken; hur ofta träffas leverantör och beställare och hur ser agendor för möten ut? Ett ytterligare ämne jag gärna vill veta mer om är hur man kan arbeta med nyckeltal i avtalsuppföljning.


Sarah Jarl, avtalscontroller, Lunds kommun

Sarah Jarl

Susanne Bengtsson, avtalscontroller, Sigtuna kommun

Susanne Bengtsson

Tobias Linder, upphandlare, Lycksele kommun
tobias.linder@lycksele.se
0950-162 56

Tobias Linder

Jag arbetar som ansvarig upphandlare för Lycksele kommun och dess dotterbolag. Har arbetat som upphandlare i 1,5år och har en bakgrund från finansbranchsen.

Avtalsuppföljning (systemstöd, arbetssätt).


Ulrika Håkansson, strategisk inköpare, Ängelholmshem

Ulrika Håkansson

Yennie Lundkvist, avtalscontroller, Stenungsunds kommun

Yennie Lundkvist