Medlemsmatrikel


Anne-Lie Wallinder, upphandlare, Östhammars kommun
anne-lie.wallinder@osthammar.se
0173-861 96

Anne-Lie Wallinder

Jag arbetar med många typer av upphandlingar men framförallt med ramavtal och entreprenader åt sektor samhälle och verksamhetsstöd (fastighetsdrift) i vår organisation. Vi är fyra upphandlare och en upphandlingschef och jag är den som är med vid entreprenadupphandlingar. Vi har nyligen genomfört upphandling av ny förskola, ombyggnation av befintlig skola och ett par GC-vägar.

Jag vill fördjupa mina kunskaper i utformning av AF-delen och frågor som till exempel försäkringar, vite, kvalitet- och miljö med mera. Även de kvalificerande kraven, framför allt gällande erfarenhet och kompetens. Jag vill också lära mig mer om förhandlat och selektivt förfarande och hur de fungerar i praktiken. Vi använder oss i princip alltid av förenklat förfarande men jag vill utveckla mina kunskaper kring alternativa sätt. Detsamma när det gäller olika former av utvärdering och jag vill gärna lära mig mer om olika utvärderingsstrategier.


Anette Jenemark, strategisk inköpare, Öresundskraft AB
anette.jenemark@oresundskraft.se
06700003653

Anette Jenemark

Jag jobbar som strategisk inköpare på Öresundskraft och arbetar med ”vanliga upphandlingar” dvs. köp av varor och tjänster samt med entreprenadupphandlingar inom AB/ABT.


Andreas Widgren, projektchef, Region Östergötland
andreas.widgren@regionostergotland.se
072-553 38 11

Andreas Widgren

Projektchef på beställarsidan, ansvarar för bemanning av projekt och att vara bollplank för projektledare, projekteringsledare m fl. Handlar upp entreprenader och projektering, kravställer ramavtal etc.

Entreprenadjuridik och kontrakts-/upphandlingsfrågor. Erfarenheter av tvister. Tips om lyckade och misslyckade projekt. Erfarenheter av olika entreprenadformer, upphandlings- och ersättningsformer.


Bengt Bertilsson, upphandlare, Ängelholm kommun

Bengt Bertilsson

Cathrin Sköld, projektledare, Teknik i Väst
cathrin.skold@arvika.se

Cathrin Sköld

Projektledare på ett kommunalägt tekniskt bolag, jobbar mestadels med va-ledningsprojekt men är upphandlingsstöd för hela bolaget. Många anläggningsentreprenader men även ett antal byggentreprenader.

Hur ställer man relevanta frågor och gör förfrågningsunderlag som inte går att misstolka. Prata om våra vanligaste fallgropar när avtalet är ingått och kanske inte fungerar. Hur fungerar marknaderna och dess aktörer.


Cristian Rask, upphandlare, Mora kommun
cristian.rask@mora.se
025026177

Relativt ny i rollen som upphandlare och arbetar inom både bygg och anläggning. Kommer närmast från en tjänst som Teknikansvarig på ett kommunalt bolag i Uppsala.

Är kategoriansvarig för entreprenadupphandlingar för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Vill lära mer om Entreprenadjuridik, olika kontraktsfrågor.
Tillämpning av standardavtalen AB 04 och ABT 06 samt hur vi påverkas av den reviderade LOU-lagen.


Christina Lundmark, upphandlare, Länsstyrelsen Skåne
christina.lundmark@lansstyrelsen.se
010-224 14 50

Christina Lundmark

Arbetar övergripande med alla slags upphandlingar, entreprenader, tjänster, koncessioner och för alla olika typer (belopp). Kommer inte så ofta i kontakt med varor.

Funderar på vilka delar som ni lägger in i avtalet. Låter ni kraven stå krav i upphandlingsdokumenten och bara har ett rent avtal. Hur gör ni ramavtal vid entreprenadupphandlingar och tecknar ni kontrakt vid varje beställning.


Delshad Minozada, Nykvarns kommun

Delshad Minozada

Erika Djerf, kvalitetsstrateg, Region Östergötland
erika.djerf@regionostergotland.se
010-103 75 02

Erika Djerf

Arbetar som kvalitetsstrateg där en del av uppdraget är att ta fram upphandlingsunderlag för att vi ska kunna upphandla våra ramavtal


Evelin Nilsson, upphandlare, Karlstad kommun
evelin.nilsson@karlstad.se
070-626 50 71

Evelin Nilsson

Jag har jobbat som upphandlare i Karlstads kommun sedan 1999 innan det jobbade jag som inköpare på Saab Automobile i Trollhättan. Jag jobbar både med varu- och tjänsteupphandlingar samt entreprenadupphandlingar i vår kommun. Entreprenadupphandlingar tycker jag är mest spännande eftersom det är ett område som man alltid kan bli bättre på. Jag upphandlar bl a anläggningstjänster, vägmarkeringsentreprenad, beläggningsentreprenad m.m.

Jag funderar ju på det här med tydlighet och vad man kan göra bättre. Har ni vissa fasta bestämmelser som ni alltid ändrar eller är det olika från gång till gång. Rangordnar ni anbudet högt eller längre ner. För och nackdelar med det?


Fredrik Staf, övergripande projektledare, Region Östergötland
fredrik.staf@regionostergotland.se
010-103 66 49

Fredrik Staf

Jag är övergripande projektledare för de bygg projekt som utföres i västra länsdelen inom Region Östergötland.

Forumet Entreprenad och dess innehåll.


Hugo Uppenberg, strategisk inköpare, FMV Försvarets Materielverk

Hugo Uppenberg

Inger Lundberg, teknisk upphandlare, Bodens kommun
inger.lundberg@boden.se
0704 285 462

Inger Lundberg

Har alltid jobbat inom byggbranschen. Har aldrig ångrat att jag gick fyra årigt tekniskt gymnasium och började på denna bana och har alltid älskat mitt jobb.
Började 1979 som arbetsledare i anläggningsprojekt. Har sen jobbat som mängdberäknare, kalkylator inom husbyggnad främst men även anläggningsprojekt, byggledare. Blev upphandlare/kvalificerad inköpare på banverket/TRV och det från 2004-2015.Började efter det som teknisk upphandlare på Bodens kommun. Denna arbetsroll fanns inte tidigare på kommunen och inrättades när jag började där. Arbetar i princip med kommunens samtliga upphandlingar inom entreprenad och Tekniska konsulter.


Johan Kallberg, upphandlare, Mora kommun

Johan Kallberg

Maria Alexandersson, upphandlare, Länsstyrelsen Västra Götaland
maria.alexandersson@lansstyrelsen.se
010-224 54 36

Maria Alexandersson

Jobbat som upphandlare sedan 2007. Nu på Länsstyrelsen Västra Götaland och upphandlar mest små entreprenader samt konsulter.
Min placeringsort är Vänersborg.

Tolkning av ÄTA,
utvärdering av ÄTA,
BAS-P.


Marie Lindström, upphandlare, Ängelholms kommun

Marie Lindström

Mats Jansson, projektledare, Mora kommun
mats.jansson@mora.se
+4625026212

Mats Jansson

Efter några år som arbetsledare hos en byggentreprenör har jag arbetat i kommunal verksamhet i snart 40 år. Jag har följt projekt från tidiga skeden och till garantibesiktning. Upphandlat entreprenader för ny-, om- och tillbyggnad och på senare även anläggningsarbeten så som GCV, sanering och nu senast en broreparation.

Det vore bra om texter i AF kunde diskuteras och generaliseras.


Pamela Ciardella, upphandlare, Landskrona Stad
pamela.ciardella@landskrona.se
041-847 00 49

Pamela Ciardella

Jag är ansvarig för kategorin Gata- Park och VA gällande entreprenader, varor och tjänster. Jag arbetar mest med anläggningsentreprenader.

Jag är intresserad av att få lite tips och trix jag kan använda mig av i mitt dagliga arbete. Ser fram emot att få råd och stöd vid olika typer av frågeställningar/tvister som kan dyka upp i det dagliga arbetet. Lyssna på kloka föreläsare.


Per Östergren, strategisk inköpare, FMV Försvarets Materielverk

Per Östergren

Ronnie Chressman, chef drift och underhåll, Haninge bostäder
ronnie@haningebostader.se
08-6069143

Utför upphandlingar avseende ramavtal, bygg, ROT-projekt, tekniska projekt, fastighetsskötsel som markservice, städning m.m. enligt AFF-avtal.

Sara Nordström, upphandlare, SGU
sara.e.nordstrom@sgu.se
070-1867041

Sara Nordström

Jag började min karriär 2000 som avropare (operativ inköpare) på försvarsmakten. 2012 började jag som allmänupphandlare med fokus på entreprenader i en mindre kommun. 2019 bytte jag arbetsgivare tillen större kommun och där upphandlade jag anläggningsarbeten för nya bostadskvarter, nya industritomter, muddring, broar men även förskolor och lokalanpassning av kommunens övriga lokaler inkl tekniska konsulter. Idag jobbar jag på SGU som allmänupphandlare med fokus på saneringsentreprenader, dessa är lite speciella då det ofta är flera intressenter inblandade och det inte är så tydligt vad som behöver göras.

Hur tänker vi utanför boxen (förenklat och öppet förfarande)?
Hur ser processen entreprenadupphandling ut hos andra och hur tror vi att den borde se ut för största nyttan?
Hur lyckas man med Ramavtalsunderlaget kontra avropsunderlagen så att de inte blir motstridiga, kan tolkas som en direktupphandling (otillåten) och levererar det behov vi har.
Hur kan vi jobba med incitament, kontra viten? För och nackdelar?
Miljö- och social hänsyn?
ÄTA och LOU
Framgångsrecept för att beställarna ska se oss som den resurs vi är och inte en administrativ börda 🙂


Sofie Jersevi, inköpare, Öresundskraft AB

Sofie Jersevi

Stina Öberg, entreprenadupphandlare, Landskrona Stad
stina.oberg@landskrona.se
041-847 32 91

Stina Öberg

Verksam inom upphandling sedan 2014. I grunden civilekonom, men även gått 2årig yrkesutbildning till offentlig upphandlare.
Arbetar med främst byggentreprenader hos Landskrona stad inkl dotterbolag, kategoriansvarig för Byggentreprenader samt Tekniska konsulttjänster. Samarbetar med många olika kompetenser internt och externt – upprättar AF och AF-mallar, samordning, publicering, utvärdering, tilldelning och avtal. Avtalsuppföljning, upphandlingsplanering mm.

Svårt att precisera redan, men upplägget att varva kunnig föreläsare med erfarenhetsutbyte med kollegor lockade!


Ulf Ingmansson, projektledare upphandling, Region Gotland
ulf.ingmansson@gotland.se
049-826 91 24

Ulf Ingmansson

Anställd i Regionen sedan augusti 2020. Huvudsakligt ansvarsområde är Entreprenadupphandlingar – kommunala byggnader och anläggningar. Om- och nybyggnad. Granskar även texter i handlingar. Upprättar upphandlingsföreskrifter, kravspecifikationer, utvärderar, tilldelar. Har även påbörjat upphandlingar av konsulttjänster genom ramavtal.

Svarar utifrån specifika frågeställningar:
Vem bör ansvara för samgranskning av upphandlingsdokumenten?
Hur hanterar man oseriös prissättning, tex vid ramavtalsupphandling med á-prislista?
Konsultupphandlingar är oftast kopplat till individer och CV. Dessa kommer och går under avtalsperioden. Hur hantera på bästa sätt? Upphandla på kompetensnivå istället?
Ramavtal för byggentreprenader har för korta avtalsperioder… hur hantera detta när de trots fyra år är alldeles för kortsiktiga?


Ulrika Håkansson, strategisk inköpare, Ängelholmshem

Ulrika Håkansson