Hela den här sidan är en annons.

Lär dig energioptimera – utan stora investeringar

Som fastighetsägare kan du skriva avtal med leverantörer med både fast eller rörlig ersättning. Men får du byta leverantör av en tjänst om det betalas rörligt, alltså per timme eller per kvadratmeter? Vad säger Aff?


2,4 grader för hög returtemperatur i fjärrvärmesystemet kostar årligen mycket pengar. Lär dig energioptimera utan att göra stora investeringar. Aff har både utbildning och branschanpassat avtal, som kan hjälpa dig.

Aff Forum är delaktiga i ett projekt som bland annat ska sprida kunskap om minskade energikostnader, utan att det krävs stora investeringar. Genom att ha tagit fram ett branschanpassat avtal för Teknisk förvaltning energi vill man hjälpa mindre fastighetsägare och främst bostadsrättsföreningar att spara energi och pengar.

– BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för flerbostadshus, genomförde en studie som visade att byggnader ägda av bostadsrättsföreningar generellt har 2,4 grader högre returtemperatur i fjärrvärmesystemet än byggnader ägda av bygg- och fastighetsbolag. En högre returtemperatur innebär onödigt hög energianvändning, högre kostnader för energi och i vissa fall även straffavgifter från energibolagen. Här blev det alltså tydligt att vi behöver hjälpa bostadsrättsföreningar att energioptimera, säger Margot Bratt på WSP som varit projektledare för detta E2B2-projekt. E2B2 är ett forskningsprogram från Energimyndigheten inom området energieffektivt byggande och boende.

Energioptimering sparar pengar varje år
Margot har jobbat med energifrågor i närmare 30 år. Ofta med utredningar, men hon anlitas också av kommuner som energi- och klimatrådgivare. Hon tycker att vi borde lära om, och ha fokus på energioptimering i förvaltningen. Potentialen att minska energianvändningen för bostadsrättsföreningar är i många fall 15–20 procent.

– Varje kWh som kan sparas leder både till minskade kostnader och minskad miljöbelastning. För pengarna vi sparar kan vi göra fler åtgärder som i längden sparar ännu mer energi. Då kostar fastighetsdriften mindre – varje år framöver.

Inköpt förvaltartjänst innebär inte alltid optimering
Tjänsten Teknisk förvaltning energi innebär att energioptimering genomförs löpande för att upprätthålla god effektivitet i de tekniska systemen. Temperaturer och flöden för värme och ventilation ska vara korrekt inställda och optimerade utifrån byggnadens förutsättningar och boendes krav på bl.a. inomhustemperatur. Lägenheterna ska ha en jämn temperatur och god luftkvalitet.

– En bostadsrättförening har oftast ingen driftingenjör anställd, utan behöver köpa den kompetensen av någon. För fastighetsskötsel och förvaltning anlitas företag som ansvarar för att de tekniska systemen fungerar, men normalt inte för att optimera dessa. Här finns ett glapp, som leder till onödigt hög energianvändning. Det kan avhjälpas om bostadsrättsföreningar ställer krav på att energioptimering ska ingå i avtalet enligt branschstandarden Aff.

Avtal för Teknisk förvaltning energi
För att underlätta för fastighetsägarna att börja med energioptimering finns en enkel avtalsmall som följer branschstandarden Aff. Den kan laddas ner gratis på Aff- forums hemsida. Det enda som fastighetsägaren behöver fylla i är basfakta om byggnaden och kontaktuppgifter, sedan kan förfrågan skickas ut till företag som tillhandahåller tjänsten. Föreningen EnergiEffektiviseringsFöretagen, EEF, organiserar leverantörer och auktoriserar företag inom olika tjänster, däribland Teknisk förvaltning energi.

På Aff-forums hemsida finns även en webbutbildning. Utbildningen visar först på möjligheterna med energioptimering, och sedan hur avtalsmallen används praktiskt.

De flesta fastighetsägare har senaste året börjat fundera på hur de kan minska energinotan. Margot vill trycka på möjligheten att energioptimera.

– Vi ska inte minska vår energinota genom att treva i mörker eller frysa inomhus – vi ska energieffektivisera där vi får värme och ljus till en lägre kostnad. För en trygg upphandling och samarbete med leverantör av energioptimering rekommenderas Avtal för Teknisk energi!


Om Aff

Aff – forum för förvaltning och service är en förening för verksamma inom fastighetsägande, fastighetsförvaltning och facility management. Föreningen är en mötesplats och ett forum för verksamma inom branschen.
Läs mer om oss>>

Aff är ett hjälpmedel för att göra överenskommelser om återkommande tjänster. Mest känt är det att Aff lämpar sig för fastighetsförvaltning och fastighetsdrift, men Aff är lika anpassat för t.ex. utemiljöskötsel, arbetsplatsservice och städning.
Att använda Aff >>

Aff-akademin
Lär dig om Aff i lugn och ro. I vår utbildningsportal Aff Akademin hittar du högkvalitativa e-utbildningar, från introduktion till fördjupningar.