Hela den här sidan är en annons.

Förenkla och effektivisera miljökraven

Genom att ställa krav på de officiella miljömärkningarna säkerställer du leveranser som uppfyller professionellt framtagna miljökrav. Du behöver inte ta fram egna krav, lägga tid på utvärderingen eller följa upp. Det gör vi åt dig. Därmed blir miljöarbetet i dina affärer mycket enklare. Du får tredjepartscertifierade produkter och tjänster som är kontrollerade av utomstående och oberoende experter.

Miljömärkning Sverige, som är ett statligt ägt bolag som ansvarar för Svanen och EU Ecolabel i Sverige, satsar stort på att främja hållbara offentliga affärer. För att lyckas med detta har en expert på hållbar upphandling anställts. Lena Mårdh är nyanställd projektledare med uppgift att utveckla arbetet med att stötta upphandlande organisationer att använda Svanen och EU Ecolabel som verktyg för att lyckas med en hållbar omställning på ett effektivt sätt.

Varför vill ni hjälpa upphandlare med miljökrav?

  • Vi på Miljömärkning Sverige ska bidra till Sveriges övergripande mål om fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion. I uppdraget ingår att bidra till att även den offentliga konsumtionen, genom upphandlingar, tar hänsyn till klimat, kemikalier, resurseffektivitet och biologisk mångfald, säger Lena.

Varför ska jag ställa krav på miljömärkningar?

  • Miljömärkningarna ställer miljökrav i alla relevanta faser av livscykeln och tar därmed ett helhetsperspektiv, utan att kompromissa på miljön och utan att flytta miljöproblemen mellan olika miljöområden. Svanen och EU Ecolabel är ett kvitto för att en produkt eller tjänst lever upp till högt ställda miljökrav, berättar Lena.

Hon förklarar vidare att märkningskraven utvärderas och skärps ungefär vart femte år utifrån vetenskapliga rön och utvecklingen på marknaden. 

Får jag ställa krav på miljömärkningar?

  • Javisst får du det, säger Lena. Redan 2016 förtydligade upphandlingslagstiftningarna, LOU och LUF, att det är tillåtet att ställa krav på märkningar. 

Upphandlande organisationer behöver nyttja alla möjligheter för att förenkla och effektivisera sitt arbete med de offentliga affärerna. I EU:s upphandlingsdirektiv förtydligas dessutom att upphandling ska ges en framträdande roll för en smart och hållbar tillväxt, samtidigt som den säkerställer att offentliga medel utnyttjas så effektivt som möjligt, utvecklar Lena.

  • Men sex olika förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska få ställa krav på märkningar. Dessa beskriver vi på vår hemsida i vårt nya upphandlingsstöd. Där förklarar vi även hur både Svanen och EU Ecolabel uppfyller dessa förutsättningar, förklarar Lena.

Vad vinner jag på att ställa krav på miljömärkningar?

  • Genom att ställa krav på miljömärkningar behöver det inte ställas flera olika miljökrav som tar mycket plats i upphandlingsdokumentet och den upphandlande organisationen behöver inte ha expertkunskap inom flera olika miljöområden. Vi är din expert som ställer relevanta miljökrav och som gör att du sparar mycket tid vid uppföljning av avtalet. Vi gör uppföljningen åt dig och du får tredjepartscertifierade produkter och tjänster, förklarar Lena.
  • Miljömärkning Sverige kontrollerar alltid alla krav innan produkten eller tjänsten får sin licens. Våra experter kontrollerar även löpande att produkter och tjänster märkta med Svanen eller EU Ecolabel lever upp till de krav som märkningarna ställer. Till exempel genom tester från oberoende laboratorier, intyg, dokumentation och ett kontrollbesök på plats, utvecklar Lena.

Hur ska jag gå till väga för att ställa krav på miljömärkningar?

  • Det är tillåtet att ställa krav på märkningar som obligatoriska krav, i utvärderingen eller som kontraktsvillkor. Detta framgår av upphandlingslagstiftningen. Om det finns ett stort utbud av företag som klarar miljömärkningarnas krav kan du ställa det som ett så kallat ”ska-krav”, förklarar Lena.

Lena berättar också att om marknadsutbudet istället är begränsat, men du gärna vill främja de företag som har lagt ner mycket tid på att verkligen klara miljömärkningarnas krav, går det bra att utvärdera på miljömärkta produkter eller miljömärkt utförande av tjänsten.

  • Vår rekommendation brukar oftast vara att ställa kravet som ett kontraktsvillkor som ska uppfyllas ett år in på avtalstiden. Genom ett kontraktsvillkor begränsas inte konkurrensen och du öppnar upp för alla företag att klara kraven, förklarar Lena.

I det nya upphandlingsstödet på Svanens hemsida finns mycket mer information, tips och konkreta exempel på hur kraven kan skrivas.

Läs mer i Svanens praktiska upphandlingsstöd genom hela processen här.

Mer lästips om krav på miljömärkningar

Effektivt med miljömärkningar.

Miljömärkning för en giftfri miljö.

Svanenmärkt renovering sparade både pengar och miljön

EU stärker konsumentmakten och statusen för trovärdig märkning.

Om Miljömärkning Sverige AB
Svanen är Nordens officiella miljömärkning och EU Ecolabel är dess europeiska motsvarighet. Miljömärkning Sverige AB har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för båda miljömärkningarna i Sverige. 

Vårt uppdrag är att bidra till att Sveriges övergripande mål för konsumentpolitik uppfylls. Det vill säga “väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion”. Bolaget ägs till 100 procent av staten. Verksamheten har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras dels genom en avgift från de företag som har miljömärkningslicenser, dels genom ett statligt anslag.

Läs mer om oss.

Vår miljönytta
Kraven för Svanen och EU Ecolabel tas fram med ett helhets- och livscykelperspektiv utan att kompromissa på miljön och utan att flytta miljöproblemen mellan olika miljöområden. Detta görs genom att ställa krav inom olika miljö- klimat- och hälsoområden och där det har störst effekt.

Läs mer om vårt kriteriearbete här.

Här hittar du alla Svanens produktgrupper och kriteriedokument.

Här hittar du EU Ecolabels alla produktgrupper och kriteriedokument.

Typ 1-märkning för din trygghet
Både Svanen och EU Ecolabel är så kallade Typ 1-märkningar. Det innebär att kriteriearbetet utgår från en internationell standard, ISO 14024 och säkerställer att vi uppfyller förutsättningarna i upphandlingslagstiftningarna så att du kan ställa krav på märkningar.

Läs mer om vad en Typ 1-märkning innebär.

Lär mer om hur Svanen och EU Ecolabel uppfyller LOU:s förutsättningar.

 

Vill du få hjälp i din upphandling?
Kontakta oss här.

Lena Mårdh Hållbarhetsexpert inom offentlig upphandling och Projektledare på Miljömärkning Sverige AB (Svanen)