Hela den här sidan är en annons.

Ställ krav på transporterna för en hållbar framtid

Hållbara transporter är avgörande för samhällets nödvändiga omställning och upphandlingar spelar en nyckelroll. Fair Transport gör det enkelt för upphandlare att göra skillnad.


Upphandlingar inkluderar ofta transporter
, som medför klimatpåverkan. Genom att ställa krav på hållbara transporter kan upphandlare göra skillnad och bidra till målet om ett fossilfritt Sverige.
Att ställa tuffare miljö och klimatkrav vid upphandling av transporter är jätteviktigt eftersom utsläppen ska minska med 70 procent till 2030, säger Maria Werpers Dahl, verksamhetsledare Fair Transport.

Upphandlare
kan göra skillnad
Samhällets omställning är beroende av hållbara transporter som i sin tur kräver investeringar gällande teknik och drivmedel. Därför kan inte transportnäringen ensam driva förändringarna som behövs, utan kraven behöver komma i upphandlingarna och priserna anpassas därefter.

Upphandlingarna spelar en nyckelroll i denna omställning, men det upplevs som krångligt att upphandla en hållbar transport. För att underlätta har vi haft en serie med utbildningar för inköpare i offentlig sektor, säger Maria Werpers Dahl.

Fair Transport gör upphandlingen enkel
För att kunna ställa krav på en hållbar transport behöver upphandlare ha koll på kriterier och uppföljning. Det kräver kunskap och resurser. Därför finns Fair Transport transportbranschens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg.

Våra uppföljningsbara krav och kriterier samt granskning av tredjepart gör det enkelt för upphandlare att kravställa en hållbar transport. Fair Transport har dessutom flera nivåer som gör det möjligt att ställa ännu skarpare krav, säger Maria Werpers Dahl.

Fler transportföretag certifierar sig
Maria Werpers Dahl är glad över att se allt fler upphandlare som ställer krav på Fair Transport i sina upphandlingar.

Om fler ställer krav på hållbara transporter i upphandlingar får vi en åkerinäring som är på tå, och fler transportföretag påbörjar det viktiga omställningsarbetet. Som upphandlare är du viktig för samhällets omställning.

Så gör Fair Transport det enkelt att upphandla hållbara transporter: https://fairtransport.se/offentligupphandling/

 

 

Bidra till samhällets omställning 
Helt fossilfria godstransporter. Det är slutmålet för Fair Transport, trans­port­bransch­ens hållbarhets­certi­fiering av gods­transporter på väg. För att nå dit krävs en gemensam målbild hos köpare och trans­port­företag. Som upphandlare kan du bidra till samh­ällets om­ställning genom att ställa krav på hållbar transport i dina upphandlingar.

Kontakta Fair Transport

Maria Werpers Dahl
Verksamhetsledare
info@fairtransport.se
070775 14 14