Hela den här sidan är en annons.

Upphandlare kan göra skillnad med hållbara transporter

Klimatomställningen är mer angelägen än någonsin och upphandlare kan göra skillnad genom att ställa krav på hållbara transporter. Viljan finns där men också hinder – som Fair Transport kan lösa.

Utsläppen ska minska med 70 procent till 2030. Det kräver en stor omställning på kort tid, och det blir allt tydligare att transporterna är avgörande för att uppnå målet. Offentlig upphandling omsätter varje år drygt 800 miljarder kronor i Sverige och många upphandlingar inkluderar någon form av transport där upphandlare kan göra skillnad för samhällets omställning genom att ställa krav på hållbarhet.

Energimyndigheten är tillsammans med Vinnova med och finansierar Aster – ett forum där samhälle, näringsliv och akademi samlas för att diskutera vad hållbarhetsmärkningar kan ge för effekt på våra godstransporter.

Olov Åslund, expert på hållbara transporter hos Energimyndigheten.

– Transporterna är en oerhört viktig del av omställningen, eftersom den står för 22 procent av Sveriges energianvändning. Som kommun med klimatmål är det en självklarhet att ställa krav på hållbara transporter i upphandlingen. Du kan inte bortse från detta eftersom transporter står för en så stor del av våra klimatutsläpp, säger Olov Åslund, expert på hållbara transporter hos Energimyndigheten.

Stark vilja att bidra till omställningen
Under våren 2023 genomförde Fair Transport en intervjustudie för att undersöka offentliga upphandlares tankar kring hållbara transporter. Intervjuerna visade en vilja att bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle, och en insikt om att i sin yrkesroll kunna göra mer. De intervjuade upphandlarna hade en stark drivkraft att vilja göra rätt.

– Upphandlarnas roll är helt avgörande eftersom upphandlingar är ett av de ställen där kommunen har mest möjlighet att påverka godstransporterna, säger Olov Åslund.

Hindren som upphandlarna upplever
Men samtidigt som viljan finns där, vet upphandlarna inte riktigt hur de kan bidra till hållbara transporter. Enligt intervjustudien saknas det tydliga riktlinjer, konkreta mål och möjlighet till uppföljning. Och kunskapen och tiden är begränsad. Eftersom inköpen ofta inte har en direkt koppling till transporter kan hållbarhetsansvaret i stället överlåtas till leverantören.

– Som upphandlare kanske man är mer van att ställa krav på produkter, men det måste in i mindsetet att man ska tänka lite bredare, säger Olov Åslund.

Fair Transport löser utmaningarna
Men det finns en lösning på upphandlarnas utmaningar. Fair Transport är transportbranschens hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg som gör det enkelt att upphandla hållbara transporter – med tydliga kriterier, krav och mervärdesnivåer.

Transportnäringen kan inte ensam genomföra omställningen, utan kraven på hållbara transporter behöver komma i upphandlingarna. Om fler upphandlare ställer krav på Fair Transport behöver åkerinäringen och transportföretagen anpassa sig därefter. Som upphandlare är man då med och bidrar till en hållbar transportsektor och därmed samhällets omställning.

– Det offentliga har en roll att gå före och pusha för marknadens omställning till hållbara transporter genom att ställa relevanta krav även på godstransporterna, säger Olov Åslund.

Så gör Fair Transport det enkelt att upphandla hållbara transporter: https://fairtransport.se/offentlig-upphandling/ 

 

 

Bidra till samhällets omställning 
Helt fossilfria godstransporter. Det är slutmålet för Fair Transport, trans­port­bransch­ens hållbarhets­certi­fiering av gods­transporter på väg. För att nå dit krävs en gemensam målbild hos köpare och trans­port­företag. Som upphandlare kan du bidra till samh­ällets om­ställning genom att ställa krav på hållbar transport i dina upphandlingar.

Kontakta Fair Transport

Maria Werpers Dahl
Verksamhetsledare
info@fairtransport.se
070775 14 14