Hela den här sidan är en annons.

Så kan upphandlare bidra till en sundare städbransch

Att upphandla städtjänster kan vid första anblick verka som en enkel sak, men så är inte fallet. Prispress och bristande uppföljning av ingångna avtal är dessvärre vanligt förekommande. Det kan i sin tur leda till att seriösa företag med goda arbetsvillkor missgynnas i upphandlingsprocessen. Med bättre förståelse för upphandlingsprocessens roll kan upphandlare bidra till en sundare städbransch.

Jessica Forss Katz, näringspolitisk expert, Almega Serviceföretagen

Av 1 200 granskade upphandlingar av städtjänster tilldelas uppemot 98 % (!) av dessa till anbudet med lägst pris – och detta helt utan att det ställts några kvalitetskrav i förfrågningsunderlagen. I en bransch som styrs av upphandlingar är det avgörande hur förfrågningsunderlagen är utformade, för att skapa förutsättning för en sund och konkurrenskraftig marknad med schyssta villkor för både företagen och deras anställda. Upphandlare kan därmed, med genomtänkta upphandlingsprocesser, spela en betydande roll för en sundare städbransch.

Partsgemensam upphandlingsguide ger handfasta tips Bransch- och arbetsgivarorganisationen Almega Serviceföretagen har tillsammans med fackliga medparterna Fastighets och Kommunal tagit fram en upphandlingsguide som hjälper upphandlare verka för sundare konkurrens i städbranschen. Guiden ger handfasta tips om hur upphandlare kan säkerställa kvalitativa och hållbara tjänster av seriösa leverantörer inför, under och efter upphandlingsprocessen.

I guiden beskrivs vad som krävs för att göra en bra städupphandling, vilka parametrar som är viktiga att ta fasta på samt hur man kan urskilja seriösa från oseriösa leverantörer, genom en gedigen anbudsprocess.

Den uppdaterade upphandlingsguiden är indelad i upphandlingsprocessens tre traditionella faser: före, under och efter upphandlingen. I varje del finns viktiga förutsättningar som lägger grunden för en god affär för samtliga inblandade. Vägledningen ger praktiska råd genom hela upphandlingsprocessen och föreslår i varje del steg att utföra, beakta eller ha i åtanke under processens gång. Hitta guiden här: https://www.serviceforetagen.se/upphandling/

Företag och fack auktoriserar tillsammans – för en renare städbransch!  Utöver guiden kan upphandlare också vända sig till den partsgemensamma auktorisationen för att hitta seriösa leverantörer på städmarknaden. Auktorisationen Auktoriserat Serviceföretag är skapad för att stärka branschen och lyfta fram seriösa företag. Det är en trygghet för kunder, företag och medarbetare, eftersom de auktoriserade företagen löpande genomgår kontroller och årligen ansöker om förnyad auktorisation.

Auktoriserade Serviceföretag uppvisar, utöver kollektivavtal, därmed god ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. En viktig aspekt i detta är att företagens anställda bär synliga namnbrickor, ServiceID/ID06, och företagen har också deltagit i Serviceföretagens auktorisationsutbildning. Mer information om auktorisationen hittar du här.

Vi hjälper upphandlare skapa bättre förutsättningar för en sundare städbransch, med seriösa företag och god arbetsmiljö.

Jessica Forss Katz Näringspolitisk expert, Almega Serviceföretagen


Om städ- och servicebranschen
Städ- och servicebranschen består av ungefär 3 600 aktiebolag med närmare 54 000 anställda och en omsättning på cirka 36 miljarder kronor. Almega Serviceföretagen representerar omkring 1100 företag som erbjuder städtjänster, vilket motsvarar ungefär 80 procent av omsättningen i städbranschen. Närmare 75 procent av de anställda inom yrket städare arbetar hos ett företag som tecknar kollektivavtal.