Hela den här sidan är en annons.

Följdfråga: Komma vidare med e-handelsprojekt?

Följdfråga: Vad anser du att en nulägesanalys behöver innehålla?

Svar: En nulägesanalys behöver omfatta en genomlysning på flera nivåer, som kartlägger och fastställer den hur den förevarande e-handelssituationen ser ut.

Ambitionsnivå: Vilken ambitionsnivå har organisationen med sin e-handel, ska det vara ett stöd för att beställa katalogvaror enkelt, eller ett system som stöttar hela processen från behov till betalning av faktura, med elektronisk hantering av samtliga inköpssteg och beställningsformer, samt med detaljerade och inköpskategoriserade rapporter som kartlägger organisationens inköpsmönster?

Organisatoriskt: Finns det stöd för den e-handelslösning man valt? Framgångsrik e-handel behöver förankring, såväl hos ledningen som hos slutanvändarna.

Tekniskt: Finns det tekniska begränsningar i e-handelslösningen, som gör den omständlig att använda, eller den kräver kompletteringsköp av moduler och tillbehörssystem för täcka behoven?

Användarmässigt: Är e-handelslösningen användarvänlig för beställarna, och har beställarna getts möjligheter (genom utbildning och inköpsstöd) att använda e-handelslösningen korrekt?

Resurser och kompetens: Finns interna resurser och kompetens att drifta och förvalta e-handelslösningen, så väl IT-tekniskt som ekonomiskt och upphandlings-/avtalsrättsligt?

Resultatmässigt: Levererar e-handelslösningen de resultat, i fråga om avtals-, beställnings- och fakturahantering, samt i form av statistik och rapporter som organisationen behöver för sitt inköpsarbete?

Ekonomiskt: Är kostnaden för e-handelslösningen rimlig i förhållande till nyttan?

Karoline Holmberg,
specialist inom elektroniska inköp

B3 Upphandling är ett specialist­bolag inom B3 Consulting Group, som har siktet inställt på att bli Sveriges led­ande bolag inom off­entlig upp­hand­ling. Sedan 2003 har vi specialiserat oss på offentlig upphandling, tidigare under företagsnamnet Sentensia.

Ställ din fråga om upphandling direkt till specialisten.

Fråga om …

  • IT-upphandling
  • E-handel
  • Strategisk inköpsutveckling

Fråga specialisten
Kryssrutor

Du får svaret i din e-post. Frågor och svar publiceras anonymt även här på Upphandling24. Du kan även läsa tidigare ställda frågor och svar här.