Hela den här sidan är en annons.

Upphandla för rikets säkerhet

Det moderna samhället är sårbart. Den nya säkerhetsskyddslagen gör att du som upphandlare måste analysera och ta hänsyn till nya typer av risker. Viktor Robertson, advokat med specialisering mot frågor som rör säkerhetsskyddslagstiftningen leder en populär utbildning som lär ut just detta.

Kursledare Viktor Robertson, advokat med lång erfarenhet av upphandlingsfrågor och är specialiserad på frågor som rör säkerhetsskyddslagstiftningen och annan juridisk informationssäkerhet.

Säkerhetsskyddslagen påverkar dig som upphandlare, även om du arbetar i en liten kommun eller myndighet långt ifrån Försvarsmaktens eller Säkerhetspolisens uppdrag.

Säkerhetsskyddad upphandling kan bli aktuellt både för varor och tjänster för exempelvis hälso- och sjukvård, vattenverk eller energianläggningar. Men också vid upphandling av IT-lösningar som är känsliga eller väsentliga för samhällsfunktioner.

För att veta om ett säkerhetsskyddsavtal behöver tecknas i samband med ett inköp räcker det inte att se till upphandlingen i sig. Det krävs att organisationen har gjort en säkerhetsskyddsanalys av sin verksamhet, en analys av ansvarsområden och processer i verksamheten. Där framkommer vilka delar av som är mest känsliga och om påverkan på dem kan inverka på Sveriges säkerhet.

Här ska man inte bara se på den egna verksamheten. Rikets säkerhet kanske inte är hotad om ett litet vattenverk slås ut, men om en samlad attack drabbar många vattenverk samtidigt kan följderna bli extremt allvarliga. Därför måste även det lilla enskilda vattenverket omfattas av säkerhetsskyddsarbetet.

Om du kommer fram till att en säkerhetsskyddad upphandling är aktuell måste du ta ställning till inom vilka områden skyddsåtgärder behöver vidtas. Det finns tre områden att ta ställning till: informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personsäkerhet. Det svåraste området är oftast inom informationssäkerhet.

Först nu har du kommit fram till din upphandling. Utifrån tidigare analys ska du nu avgöra vilket förfarande du ska använda, behöver säkerhetsskyddsavtal tecknas redan inför upphandlingen eller räcker det att göra det när upphandlingen är klar? Behöver du söka samråd med tillsynsmyndigheten? Hur säkerställer du efterlevnad av de krav du ställer?

Det är många svåra frågor som upphandlaren måste ta ställning till. Upphandling24 har därför tagit fram en kurs skräddarsydd just för upphandlare som leds av advokat och senior specialist Viktor Robertson. Viktor har bland annat ansvarat för framtagande av en metod för att avgöra om en verksamhet bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Han är även expert hos en av de ledande rättsinformationstjänsterna för säkerhetsskyddsjuridik, där han löpande skriver artiklar och analyser med fokus på frågor som rör säkerhetsskydd. Vår andra kursledare Olle Lindberg är advokat och senior associate. Han har omfattande erfarenhet av att företräda upphandlande myndigheter och bistår klienter med strategisk rådgivning både innan och under upphandlingsförfaranden.

Läs mer om utbildningen här >>

Kraven på säkerhet har ökat de senaste åren och det blir allt viktigare att som upphandlare känna till relevanta regelverk.

När offentlig verksamhet lämnar uppdrag, använder tjänster eller annat som innebär att utomstående leverantörer får tillgång till säkerhetskänslig verksamhet kan det behöva upphandlas genom säkerhetsskyddad upphandling.

Innehåll

  • Grunderna för säkerhetsskyddad upphandling, ur både teoretisk och praktisk synvinkel
  • De olika lagar som kan bli aktuella
  • Vad som skiljer säkerhetsskyddad upphandling från annan upphandling
  • Hur du avgör vilken typ av upphandling som kan användas i det enskilda fallet

Kursen riktar sig till dig som arbetar som upphandlare med erfarenhet av upphandlingsarbete och har liten eller ingen erfarenhet av att använda säkerhetsskyddad upphandling.

Anmäl dig här!