Hela den här sidan är en annons.

Att tänka på när du använder Aff-konceptet

Vilka områden kan det vara bra att ha koll på vid användning av ABFF? Två experter på avtalsrätt på Landahl Advokatbyrå går igenom reglerna om garanti, vite och försäkring.

Aff-konceptet kan användas som ett hjälpmedel för att upprätta avtal och användas inför upphandlingar av fastighetsförvaltning och sådana verksamhetsanknutna, återkommande, tjänster.

ABFF och Aff-definitioner heter de fasta dokument som tillsammans med till exempel kontrakt, beställning och anbud utgör kontraktshandlingarna i ett projekt. Standardavtalet ABFF måste dock åberopas i avtalet för att gälla mellan parterna. ABFF utgör således inte någon lagstiftning som så att säga ”gäller av sig själv”.

ABFF och Aff-definitionerna ändras alltså inte för den specifika entreprenaden medan de entreprenadspecifika dokument, till exempel kontakt och tjänstebeskrivning, anpassas för de faktiska förhållandena i den specifika entreprenaden.

Standardavtal för entreprenadprojekt
I dokumentet Aff-definitioner finns olika termer definierade, cirka 60 stycken, som är vanligt förekommande i Aff-avtal.

ABFF står för ”Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service”.  Det passar alla entreprenader där en funktion ska upprätthållas genom återkommande arbeten. Dess användning, åberopande, är vanligt förekommande vid fastighetsförvaltning, drift och underhåll av fastigheter, städning och ekonomisk förvaltning.

Aff-konceptet kan jämföras med byggbranschens AB04 och ABT06. Nämnda standardavtal används vid entreprenadprojekt, projekt med en början och ett slut. Arbetena utförs alltså under en begränsad tid, så som ombyggnad, nybyggnad eller liknande. Skillnaden med ABFF är att det löpande ska sker prestationer, till exempel återkommande leveranser för att upprätthålla ett läge eller en funktion.

Aff-konceptet är utarbetat i samarbete mellan beställare och leverantörer. Det ska utgöra en bra balans mellan båda parterna och reglerna ska vara skäliga för både beställaren och leverantören.

Innehållet i ABFF
ABFF innehåller 9 kapitel och liknar upplägget i AB04 och ABT06. Kapitlen avser omfattning, utförande, organisation, tider, ansvar, ekonomi, avslutande statskontroll, avbeställning och hävning samt tvist.

Att tänka på!
Några områden som det kan vara bra att ha koll på vid användning av ABFF är bland annat reglerna om garanti, vite och försäkring.

Garanti
ABFF innehåller inget garantiansvar för entreprenören. Av ABFF kap 4 § 5 framgår att en ansvarstid ska gälla fem år efter kontraktstidens utgång. Entreprenören är till och med år 5 efter kontraktstidens utgång ansvarig för fel och/eller skada om beställaren kan visa att felet eller skadan hänför sig till entreprenörens åtagande. Det är således beställaren som måste bevisa förekomsten av fel eller skada och att entreprenören är ansvarig.

Eftersom ABFF inte innehåller något garantiansvar kan parterna behöva avtala om särskilda regler om material och varugarantier om entreprenören ska tillhandahålla och installera större komponenter, material eller varor. I vissa fall kanske det är bättre att åberopa AB eller ABT för det fall installationer etc ska ske.

Vite
Avseende ansvar i ABFF kap 5 § 1 framgår att om entreprenören avviker från avtalade prestationer eller tider ska entreprenören utge vite om så angivits i entreprenadhandlingarna. Utöver avtalat vite är inte beställaren berättigad till skadestånd.

Detta innebär att om parterna inte har avtalat om vite står beställaren utan reellt påtryckningsmedel. Det kan t.ex. vara ett problem om leverantören är i dröjsmål med att utföra sin prestation. Det kan därför ligga i beställarens intresse att lägga till regler om vite i avtalshandlingarna.

Försäkring
Av ABFF kap 5 § 9 framgår att om inte annat avtalats så ska entreprenören ha en ansvarsförsäkring under kontraktstiden. Det finns inte föreskrivet något krav på allriskförsäkring i ABFF. Det beror på att det enligt huvudregeln i ABFF inte ingår material och varor i entreprenörens åtagande. Om entreprenadarbeten ska utföras där material och varor ingår i åtagandet kan parterna behöva komplettera avtalet med krav på att entreprenören ska ha en allriskförsäkring. Beställaren bör vara medförsäkrad och försäkringsbeloppet bör motsvara återanskaffningsvärdet.

Att tänka på
Tänk igenom följande vid kontraktsskrivning.

  • Avser upphandlingen entreprenad eller fastighetsförvaltning? Med andra ord vilket standardavtal ska åberopas; AB/ABT eller ABFF?
  • Tänk på att skriftligen åberopa standardavtalet (ABFF) i kontraktet.
  • Fundera igenom om vite är lämpligt som påtryckningsmedel och i sådana fall storleken på vitesbelopp.

Peter Degerfeldt & Vanja Hermansson

Peter Degerfeldt
Advokat och delägare vid Landahl advokatbyrå. Expert inom entreprenad- och konsulträtt. Peter är även medförfattare till läroboken Entreprenadrätt – en introduktion till AB 04.
Vanja Hermansson
Vanja Hermansson jurist på Landahl Advokatbyrå med särskild inriktning på kommersiell hyresrätt och entreprenadrätt.

 

Tidigare artiklar av Aff:

Ordning och reda på avtalen med Aff >>

Mer effektiv och transparent bransch >>

SISAB uppskattar Aff Forum –”Vi behöver inte uppfinna hjulet” >>

Vad är Aff och hur används det? >>

”Man vill ju vara med och påverka” >>

”Roligt att få bidra till utveckligen” >>


Om Aff

Aff – forum för förvaltning och service är en förening för verksamma inom fastighetsägande, fastighetsförvaltning och facility management. Föreningen är en mötesplats och ett forum för verksamma inom branschen.
Läs mer om oss>>

Aff är ett hjälpmedel för att göra överenskommelser om återkommande tjänster. Mest känt är det att Aff lämpar sig för fastighetsförvaltning och fastighetsdrift, men Aff är lika anpassat för t.ex. utemiljöskötsel, arbetsplatsservice och städning.
Att använda Aff >>

Aff-akademin
Lär dig om Aff i lugn och ro. I vår utbildningsportal Aff Akademin hittar du högkvalitativa e-utbildningar, från introduktion till fördjupningar.