”Juridik och miljökrav sänker den goda affären”

De remissvar på upphandlingsutredningen som nu trillar in andas enighet kring det faktum att det gått allt mer juridik i upphandling och att den goda affären lider av detta. Om grön upphandling och behovet av livscykelanalyser är meningarna mer delade.

1464735891.jpg

Svensk Kollektivtrafik anser i sitt svar (pdf) på upphandlingsutredningen att det stora antalet överprövningar leder till förseningar och fördyringar. Åtgärder som förkortar handläggningstiderna vid överprövningar bedöms ha hög prioritet.

Organisationen delar uppfattningen att den offentliga upphandlingen har fått en tydlig slagsida mot lagtillämpning. Rädslan för att upphandlingen ska stoppas gör att man undviker mer komplexa tillvägagångssätt som skulle vara till fördel för den goda affären. Utvidgat utrymme för förhandling välkomnas.

Belysningsbranschen trycker på för hårdare krav på att upphandlare alltid ska använda livscykelkostnadskalkyl vid offentlig upphandling. Belysning är ett typexempel på när et är fel att bara se till inköpspriset.

– Att större hänsyn tas till belysningens energisparpotential vid offentliga upphandlingar är nödvändigt om energiförbrukningen i offentliga lokaler ska kunna minska, säger Magnus Frantzell, vd för Belysningsbranschen.

Konjunkturinstitutet, som endast väljer att kommentera (pdf) utredningens slutsatser om miljöanpassad upphandling, håller inte med. Åsikten är att livscykelanalys innebär ett orimligt krav på myndigheterna eftersom det handlar om att skaffa vetskap om en vara från utvinning av råvara till slutlig konsumtion.

Tvärt emot vad utredningen anser institutet att miljöanpassad upphandling inte är ett effektivt styrmedel samt att innovationspotentialen sannolikt överskattas.

Riksrevisionen vill för sin del se ett mer utvecklat förslag för att miljökrav i offentlig upphandling på ett mer effektivt sätt ska kunna bidra till minskad miljöpåverkan. Det behöver bland annat klargöras vilka miljökvalitetsmål och produktgrupper som ska prioriteras. Om det inte finns en koppling till exempelvis klimatmålen bedöms risken som stor för att miljökrav ställs på ett slentrianmässigt sätt.